242 days ago
bội số chung nhỏ nhất của 3,4,5 là bao nhiêu
Bội số chung nhỏ nhất (BCNN) của 3, 4 và 5 là 60. Để tính BCNN, bạn có thể sử dụng phương pháp phân tích thừa số nguyên tố hoặc sử dụng cách thông thường như sau: 1. Phân tích thừa số nguyên tố của các số: - 3 = 3 - 4 = 2^2 - 5 = 5 2. Lấy các thừa số nguyên tố với số mũ lớn nhất trong mỗi số và nhân chúng lại với nhau: BCNN = 2^2 * 3 * 5 = 4 * 3 * 5 = 60 Vậy nên, BCNN của 3, 4 và 5 là 60.